Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

εθνικός σχεδιασμός

«Εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων (γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων)»
«Συμπλήρωση και εξειδίκευση της υπ' αριθ. 113944/1944/1997 ΚΥΑ με θέμα: "Εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων"»
«Τροποποίηση της 113944/1944/1997 ΚΥΑ»
«Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης»
«Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)»   
«Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - πρόγραμμα Καλλικράτης»
«Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»


2015
Εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και
Εθνικό στρατηγικό σχέδιο πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων (ΕΣΣΠΔΑ)


2016
Εθνικό σχέδιο διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου